رمز ارز

در این مقاله ، به بررسی ویژگی های تصادفی شش رمز ارز اصلی و روابط دو جانبه آنها با شش شاخص بازار سهام با استفاده از تکنیک های هم انباشتگی کسری پرداخته ایم. از تجزیه و تحلیل تک متغیره ، دریافتیم که برای بیت کوین و اتریوم ، فرضیه تهی ریشه واحد نمی تواند رد شود، برای Litecoin ، Rippleو Stellar ، سطح ادغام به طور معناداری باالتر از ۱ است، با این حال ، برای Tether ، شواهدی از بازگشت به میانگین یافتیم. برای شاخص های بازار سهام ، نتایج یکنواخت تر هستند و ریشه واحد را نمی توان در هیچ یک از سری ها رد کرد ، به استثنای VIX که بازگشت به میانگین حاصل شده است. با توجه به نتایج دو متغیره در رمز ارزها و آزمون های هم انباشتگی ، شواهدی مبنی بر عدم هم انباشتگی بین شش رمز ارز ارائه می دهیم. در همین راستا ، با آزمون هم انباشتگی بین رمز ارزها و شاخص های بازار سهام ، شواهدی از عدم هم انباشتگی پیدا می کنیم ، این بدان معناست که رمز ارزها از جریان اصلی سرمایه های مالی و اقتصادی متمایز هستند. یافته های این مقاله نقش مهم رمز ارزها در سبدهای سهام سرمایه گذاران را نشان می دهد زیرا آنها به عنوان یک گزینه برای تنوع بخشی سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران عمل می کنند و تأیید می کند که رمز ارزها یک گروه )سبد( جدید برای سرمایه گذاری می باشد.

رمز ارزها پدیده ی جدید هستند که در سطح جهانی گسترش پیدا کرده اند که توسط رسانه ها ، سرمایه گذران ریسک پذیر ، موسسات مالی و دولتی به طور یکسان مورد توجه قرار گرفته اند )گالسر و همکاران، ۲۰۱۴ .)ظهور رمز ارزها به عنوان گروه جدیدی از دارایی های مالی فرصت جدیدی را برای بررسی چندین جنبه کشف نشده رمز ارزها فراهم کرده است. در سالهای اخیر در امور مالی تجربی ، نقش رو به رشد بازار رمز ارزها توجه زیادی را در بین محققان دانشگاهی ، رسانه ها ، موسسات دولتی و صنعت مالی به خود جلب کرده است. صعود ناگهانی رمز ارزها و توسعه سریع بازارهای رمز ارز که به افزایش شدید حجم معامالت اخیر بیت کوین نسبت داده شده ، منجر به ایجاد ادبیات جامع در بازارهای رمزارز شده است )هیلمن و راوکس ، ۲۰۱۷ .)از آنجایی که بیت کوین برای نخستین بار توسط ناکاموتو )۲۰۰۸ )پیشنهاد شد ، مطالعات زیادی در مورد بیت کوین با تمرکز بر کارآیی بازار )اورکوهارت، ۲۰۱۶؛ نادرجاه و چو، ۲۰۱۷؛ باریورا، ۲۰۱۷؛ توماس ویدال و بانز، ۲۰۱۸ ،)نوسانات قیمت ) دهربرگ ، ۲۰۱۶ ؛ کاتسیامپا ، ۲۰۱۷ ، )خوشه بندی قیمت ها )اورکوهارت ، ۲۰۱۷ ، )سفته بازی )چه و فرای، ۲۰۱۵ )و هزینه های معامالت انجام شده است )کیم ، ۲۰۱۷)

در این مقاله ، ما با استفاده از قیمت های روزانه ، ویژگی های تصادفی شش رمز ارز اصلی و روابط دو جانبه بین شش رمز ارز محبوب انتخاب شده و شش شاخص بازار سهام را مورد بررسی قرار داده ایم. در راستای اهداف این مطالعه ، ما از یک رویکرد حافظه بلند مدت بر اساس مدل های کسری هم انباشته و یکپارچه استفاده کرده ایم. ما این رویکرد را برای بررسی همبستگی بین بازارهای انتخاب شده اتخاذ کرده ایم ، زیرا نسبت به مدل های کالسیک به کار رفته در مطالعات اخیر در مورد رمز ارزها که منحصراً تفاوت ها را به صورت دوگانگی صفر یا یک بررسی می کنند، پویایی بسیار غنی تری را دارد

ارسال نظرات