برگزاری دوره های فنی و حرفه ای در علم و دانش تبریز

مسئول سفارشات


استاد نامشخص

1400/07/01

فرد 15-18

10000000

10 جلسه

مسئول کاردکس و کنترل موجودی


استاد نامشخص

1400/07/01

فرد 18-21

10000000

10 جلسه

حسابداری تکمیلی


استاد نامشخص

1400/07/01

زوج 15-18

12000000

20 جلسه

برنامه نویسی اندروید


استاد نامشخص

1400/06/10

زوج 16-18

20000000

10 جلسه

رایانه کار حسابداری مالی


استاد نامشخص

1400/04/26

زوج 15-18

15000000

30 جلسه

برق صنعتی


استاد نامشخص

1400/04/19

فرد 17-18:30

28000000

20 جلسه

حسابداری مقدماتی


استاد نامشخص

1400/04/19

زوج 14-16

8300000

20 جلسه

سیستم زمین حفاظتی(ارتینگ)


استاد نامشخص

1400/04/19

زوج 15:30-17

6000000

5 جلسه

دوره مونتاژ تابلو


استاد نامشخص

1400/04/19

زوج 14-16

28000000

24 جلسه

دوره ICDL


استاد نامشخص

1400/05/02

زوج 14-16

7700000

24 جلسه

تعمیرات موبایل


سالار علایی

1400/04/31

روزهای فرد 15-18

13000000

30 جلسه

دوره ICDL plus


سجاد حمزه زاده

1400/04/26

زوج 15-18

8500000

35 جلسه

آموزش تعمیرکار تلفن همراه


سالار علایی

1400/04/26

روزهای زوج 14-17

13000000

30 جلسه

طراحی مدارات ساده الکترونیکی


رضا خمسلو

1400/05/02

زوج 17-18:30

10000000

15 جلسه

حسابداری مقدماتی


فرانک حسن زاده

1400/04/27

فرد 15:30-17

8300000

20 جلسه

دوره ICDL


سجاد حمزه زاده

1400/04/19

زوج 18-21

7700000

30 جلسه

آموزش تعمیرکار تلفن همراه


سالار علایی

1400/04/20

روزهای فرد 14-17

13000000

30 جلسه

دوره ICDL


سجاد حمزه زاده

1400/04/14

روزهای زوج 17-20

7700000

30 جلسه

Network+


احد اسمعیل زاده

1400/05/16

روزهای زوج 18-16.30

12000000

20 جلسه