بورس

این مطالعه اثرات پویای اقتصاد سایه و آلودگی محیط زیست بر قیمت سهام انرژی را در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD )از طریق روش گشتاور تعمیم یافته (GMM )و طی سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ بررسی می کند. نتایج حاکی از وجود ارتباط معنادار بین حجم اقتصادهای سایه ، قیمت های سهام انرژی و آلودگی محیط زیست می باشد. نتایج نشان از وجود اثرات منفی انتشار دی اکسید کربن بر قیمت های سهام انرژی دارد. عالوه بر این ، یک رابطه U شکل نیز بین اقتصاد سایه و قیمت سهام انرژی یافت شد که در سطح اولیه اقتصاد سایه است و واکنش قیمت سهام انرژی منفی است. پس از آن ، در مراحل بعدی و پیش از سطوح پایانی اقتصادهای سایه ، واکنش آن مثبت خواهد بود. علی رغم این که مصرف انرژی موجب افزایش قیمت سهام انرژی می شود ، آلودگی محیط زیست، ارزش قیمت سهام انرژی را کاهش می دهد.

آن دسته از فعالیت های اقتصادی که به دلیل اهداف نظارتی ، نهادی و مالی از دید سازمان های رسمی پنهان مانده اند ، ”اقتصاد سایه“ نامیده می شوند. فرار مالیاتی ، اجتناب از پرداخت به صندوق های تأمین اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی که توسط نهادهای رسمی ثبت نشده اند ، نمونه های اساسی اهداف مالی اقتصاد سایه هستند. اقتصاد سایه با چندین نام و تعریف از جمله اقتصاد سیاه ، اقتصاد غیررسمی ، اقتصاد پنهان و اقتصاد نقدی بیان شده است )رجوع کنید به مدینا و چندر ۲۰۱۸؛ مارکاندیا و همکاران . ۲۰۱۳ .)اندازه اقتصاد سایه طی سالها توسط محققان بررسی شده است )حسن و شینیدر ۲۰۱۶ ؛ ویلیامز ۲۰۱۱ .)سیاست های سختگیرانه دولت و مالیات باال، منجربهرشد اقتصادهای غیررسمی شده است. فشار مالیاتی زیاد انگیزه انجام تعهدات مالیاتی را کاهش می دهد وموجی کسریبودجهمی شود. درنتیجه، موجب ایجاد شاخصهای اقتصادی نادرست مانند تولید ناخالص داخلی (GDP )به دلیل حجم اقتصاد سایه می شود )اشنایدر ۱۹۸۶)

این مطالعه برای تجزیه و تحلیل تأثیرات اقتصاد سایه و آلودگی محیط زیست بر قیمت سهام انرژی در کشورهای OECD انجام شده است. فرضیه های تحقیقاتی ارائه شده در این مطالعه با روش های اقتصادسنجی تأیید می شوند. نتایج نشان می دهد اقتصاد سایه و آلودگی محیط زیست بر قیمت سهام انرژی تاثیرات معناداری دارند. نتایج حاکی از وجود رابطه U شکل بین اقتصاد سایه و قیمت سهام انرژی است. این یافته نشان می دهد که در سطوح اولیه اقتصاد سایه، قیمت های سهام کاهش می یابد، آنسوی نقطه قعر، قیمت ها در سطوح بیشتری از اقتصاد سایه شروع به افزایش می کنند. از سویی دیگر، این پژوهش اثرات منفی انتشار کربن بر قیمت سهام انرژی را نشان می دهد، یعنی در سطح باالتر آلودگی، قیمت سهام به مرور زمان روند کاهشی دارد. یکی دیگر از یافته های این پژوهش این است که عمق نهادینه شده مالی عملکرد بهتر سهام انرژی را در OECD فراهم می آورد و افزایش در تقاضای انرژی باعث تحریک قیمت سهام انرژی می شود .

ارسال نظرات