برگزاری دوره های فنی و حرفه ای در علم و دانش تبریز

دوره

جزئیات دوره

نام دورهبرق صنعتی

دوره

  • قیمت: 28000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 5
  • حداقل تعداد نفرات: 6
  • روزهای برگزاری فرد
  • ساعات برگزاری 17-18:30
  • تاریخ شروع دوره : 1400/04/19
  • تاریخ پایان دوره: 1400/05/31