برگزاری دوره های فنی و حرفه ای در علم و دانش تبریز

دوره

جزئیات دوره

نام دورهدوره مونتاژ تابلو

دوره

  • قیمت: 28000000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 4
  • حداقل تعداد نفرات: 6
  • روزهای برگزاری زوج
  • ساعات برگزاری 14-16
  • تاریخ شروع دوره : 1400/04/19
  • تاریخ پایان دوره: 1400/06/15