برگزاری دوره های فنی و حرفه ای در علم و دانش تبریز

دوره آموزشی ICDL

جزئیات دوره

نام دورهدوره ICDL

g

  • قیمت: 7700000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 30
  • حداقل تعداد نفرات: 6
  • روزهای برگزاری زوج
  • ساعات برگزاری 14-16
  • تاریخ شروع دوره : 1400/05/02
  • تاریخ پایان دوره: 1400/06/15