برگزاری دوره های فنی و حرفه ای در علم و دانش تبریز

دوره ICDL علم و دانش

جزئیات دوره

نام دورهدوره ICDL

نام مدرسسجاد حمزه زاده

برگزاری دوره IDCL در آموزشگاه علم و دانش تبریز

  • قیمت: 7700000ریال
  • حداکثر تعداد نفرات: 6
  • حداقل تعداد نفرات: 4
  • روزهای برگزاری روزهای زوج
  • ساعات برگزاری 17-20
  • تاریخ شروع دوره : 1400/04/14
  • تاریخ پایان دوره: 1400/05/31