وظایف حسابدار مالی

  1. طراحی کدینگ سیستم به صورت استاندارد
  2. تراز دقیق حساب ها، منجمله حساب های بانک
  3. نگهداری از اسناد حسابداری و گرفتن Backup  از اسناد صادره در نرم افزار حسابداری
  4. اصلاح و بستن حساب ها در پایان دوره مالی
  5. تهیه گزارشات تراز حساب ها و بایگانی در آخرین زونکن اسناد در پایان سال
  6. بایگانی مرتب اسناد در زونکن مربوطه همراه با روکش اسناد
  7. تشکیل زونکن مالیات جهت مکاتبات و اوراق مالیاتی ، بیمه تامین اجتماعی جهت مکاتبات ، لیست ها و قبوض پرداخت مالیات
  8. پیگیری مطالبات شرکت با توجه به آیین نامه شرکت
  9. کنترل دقیق صندوق دار ، تنخواه گردان و انبار دار
  10. کنترل دقیق مدارک ارائه شده و اطمینان از صحت آن

ارسال نظرات